หนังสือและเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ข้อมูลเผยแพร่

หนังสือธรรมะที่น่าสนใจ

 1. วัดป่าบ้านตาด
 2. วัดป่าบ้านตาด แดนธรรมอันล้ำค่า
 3. บทสวดพระคาถาเมตตาหลวง ตามแบบฉบับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 4. กายคตาสติ

  การพิจารณาอสุภกรรมฐานในระหว่างการทำวิปัสสนาภาวนาเป็นวิธีหนึ่งทีช่วยให้เราทราบว่า ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นธาตุทั้ง 4 คือดิน น้ำ ลม ไฟ ที่อยู่ในร่างกายเรา หลังจากเสียชีวิตแล้ว ร่างกายทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้
  สุภะ แปลว่า งาม อสุภะ แปลว่า ไม่งาม อสุภกรรมฐานเป็นการพิจารณาเพื่อให้ทราบความจริงว่า ที่เรามองเห็นความสวยงามของร่างกายนี้เป็นเพียงภาพลวงตา ไม่ของจริง เพราะอวัยวะภายในที่อยู่ภายในกายนี้ ไม่มีความสวยงาม แต่ที่เราคิดว่าร่างกายสวยงามนั้น เพราะเรามองไม่เห็นอวัยวะในร่างกาย เรามองเห็นร่างกายที่มีผิวหนังปกคลุมอยู่ ไม่สามารถมองทะลุผิวหนังเข้าไปเห็นภายในกายได้
  พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้พิจารณาว่า ถ้าเราไม่อาบน้ำ ไม่แปรงฟัน ร่างกายก็จะสกปรก มีกลิ่นเหม็น ไม่น่ารักอีกต่อไป การพิจารณาอสุภกรรมฐาน จึงเป็นการพิจารณาถึงความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นภาพที่ไม่สวยงาม และดูน่ากลัว ถ้าไม่กล้าดู ก็ไม่ควรดู
  ขออนุญาติแบ่งปันประมวลภาพจากหนังสือ กายคตาสติ ขององค์หลวงตามหาบัวที่คณะศิษย์จัดทำขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังพิจารณากาย ที่จะได้เห็นภาพชัดขึ้น (ปล. ภาพอสุภะ และศพ ค่อนข้างชัดมาก รบกวนท่านที่ไม่ได้สนใจ กรุณาผ่านไปเพราะอาจกระเทือนจิตได้)

 5. อรูปฌาน สมถะ-วิปัสสนา โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์ เกียรติศักดิ์ วรธัมโม [E-book / PDF]

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 1. วัดญาณเวศกวัน

  คำอธิบายในการเลือกอ่านหนังสือในเว็บไซต์ของวัดญาณเวศกวัน

  • กดชั้นหนังสือ
  • วิธีการค้นหาหนังสือที่ต้องการอ่านมี 2 แบบ
   1. สืบค้นโดยใช้ตัวอักษร
    • ในกรณีทีทราบชื่อหนังสือก่อน สามารถสืบค้นโดยพิมพ์ชื่อหนังสือที่ต้องการอ่านได้เลย
    • ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อหนังสือที่ต้องการอ่าน สามารถกดเลือกหนังสือที่ต้องการอ่านโดยกดอักษร ตั้งแก้ ก-ฮ ได้ (หนังสือภาษาไทย)
    • ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อหนังสือที่ต้องการอ่าน สามารถกดเลือกหนังสือที่ต้องการอ่านโดยกดอักษร ตั้งแก้ a-z ได้ (หนังสือภาษาอังกฤษ)
   2. สืบค้นจากหมวดหมู่หนังสือที่ต้องการอ่าน
    • กดช่องหมวดหนังสือใหม่
 2. วัดอรัญญวิเวก
 3. วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
 4. วัดป่าธัมมปาลวนาราม
 5. แพทย์หญิงอมรา มะลิลา
 6. ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
 7. ประวัติพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
 8. คลิกใจให้ธรรม

เทศน์ของพระสงฆ์ เรื่อง พระโสดาบัน

 1. "ลักษณะเด่น" อย่างหนึ่งที่ดูง่าย ๆ ของผู้ที่ "บรรลุโสดาบัน"
 2. กติกาของการเป็นพระโสดาบัน
 3. ดร.จันทร์เพ็ญ บัวทอง ทำอย่างไรให้เป็นพระโสดาบัน
 4. ทางนิพพาน พุทธวจน โสดาบัน ละสังโยชน์ได้ 3 ข้อ มี 3 จำพวก สัตตักขัตตุปรมะ โกลังโกละ เอกพีชี
 5. พระโสดาบัน คือ พระอริยะผู้ที่จะเกิดอีกไม่เกิน 7 ชาติ
 6. พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ทางแห่งพระโสดาบัน
 7. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล โสดาบันต้องรู้อะไร
 8. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล โสดาบัน-ผู้มั่นคงยิ่งกว่า-ธาตุทั้ง-4
 9. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ไม่ต้องบรรลุฌานก็บรรลุโสดาบันได้
 10. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ความต่างระหว่าง โสดาบัน กับ สกทาคามี
 11. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล จะรู้ได้อย่างไรว่า เราเป็น โสดาบัน
 12. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล พระโสดาบันหากเกิดชาติใหม่จะรู้ตัวหรือไม่ว่าตนเองเป็นโสดาบัน
 13. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ภัยที่ช่วยกันไม่ได้ ภัยที่อยู่ติดกับเรา เข้าภูมิธรรมโสดาบัน สักรานุสารี ผู้แล่นไปตามศรัทธา
 14. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ศรัทธาของโสดาบัน ไม่พึ่งเดรัจฉานวิชา ไม่มีมิจฉาทิฐิ ศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
 15. พระอาจารย์ชยสาโร ธรรมละนิด : พระโสดาบัน
 16. พระอาจารย์ต้น การปฏิบัติเพื่อให้ถึงความเป็นพระโสดาบัน l พระโสดาบันเป็นอย่างไร
 17. พระอาจารย์ต้น พระโสดาบัน คือ ผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ | เรา จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระโสดาบัน
 18. พระอาจารย์ธนินทร์ ถ้าอยากเข้าถึงธรรม (กฎของธรรมชาติ ) แบบลัด สั้น ง่าย
 19. พระอาจารย์ธนินทร์ ปฏิบัติธรรมแล้ว จิตบอกว่า "เราเป็นพระโสดาบัน"
 20. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต "พระโสดาบัน" เป้าหมายแรกผู้ภาวนา และสนทนาปัญหาธรรม
 21. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ละสังโยชน์ 3 ให้ขาดออกจากใจได้แล้ว
 22. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้บรรลุขั้นพระโสดาบันขั้นแรกของการเป็นพระอริยสงฆ์
 23. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต การเห็นอริยสัจ 4 ของพระโสดาบัน
 24. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต การจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องมีสมาธิระดับใด
 25. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต การตัดภพชาติของพระโสดาบัน
 26. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต การบรรลุธรรมระดับของพระโสดาบันจำเป็นจะต้องได้ฌานหรือไม่
 27. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต การมีดวงตาเห็นธรรมของพระโสดาบัน
 28. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ความไม่มีตัวตนของพระโสดาบันเป็นอย่างไร
 29. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ฆราวาสที่บรรลุธรรมขั้นต้นคือพระโสดาบันบุคคลทั่วไปจะสามารถรับรู้ได้หรือไม่
 30. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต จิตพระโสดาบัน
 31. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ละสังโยชน์ 3 เข้าสู่กระแสพระโสดาบัน
 32. หลวงตามหาบัว เทศน์ผลของการภาวนาถึงพระโสดาบัน
 33. หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ลักษณะของผู้บรรลุโสดาบัน
 34. หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช พระโสดาบัน รู้ทางกลับบ้าน รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องคือ พระอริยเจ้าทั้งหลาย
 35. หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช อยากเป็นพระโสดาบัน
 36. หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ปฏิบัติเพื่อเป็น พระโสดาบัน
 37. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง วิธีฝึกจิตให้เป็น พระโสดาบัน
 38. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เส้นทางสู่พระโสดาบัน
 39. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ โสดาบัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
 40. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ การสร้างบารมีเป็นพระโสดาบัน
 41. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ความสำคัญของพระโสดาบันคือศีล
 42. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ความหมายของคำว่า "พระโสดาบัน"
 43. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ทรงอารมณ์พระโสดาบันมันไม่ยาก
 44. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ นึกถึงความตายเป็นอารมณ์
 45. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ บรรลุพระโสดาบันขั้นโกลังโกละ
 46. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ประตูสู่พระโสดาบัน
 47. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ฝึกเป็นพระโสดาบัน
 48. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระโสดาบันเป็นได้ถ้าตั้งใจจริง
 49. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระโสดาบันเป็นของไม่หนัก
 50. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระโสดาบันเป็นอย่างไร​ อารมณ์​ของพระ​โสดาบัน​ ตัดสังโยชน์ ​3​
 51. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระโสดาบันมีญาณเป็นเครื่องรู้
 52. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระโสดาบันสำหรับคนฉลาด
 53. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระโสดาบันสำหรับคนฉลาด ตอน 1 พระโสดาบันสำหรับคนฉลาด
 54. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระโสดาบันสำหรับคนฉลาด ตอน 2 พระโสดาบันสำหรับคนฉลาด (จบ)
 55. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ รู้จักพระโสดาบันใน 2 นาที
 56. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วิธีฝึกจิตให้เป็น พระโสดาบัน
 57. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อริยสัจของพระโสดาบัน
 58. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อารมณ์และจริยาพระโสดาบัน
 59. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อารมณ์พระโสดาบันเป็นอย่างไร
 60. หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ คุณธรรมของโสดาบัน สำหรับฆราวาสครองเรือน
 61. หลวงพ่ออํานาจ โอภาโส ใครฟังเข้าใจ ได้โสดาบัน Ep.1
 62. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ความหนักแน่นของพระโสดาบัน
 63. หลวงพี่ท็อป ประสบการณ์บรรลุธรรม Ep.3 บรรลุโสดาบันขั้นต้น

เทศน์ของพระสงฆ์ เรื่อง พระอรหันต์และพระนิพพาน

 1. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล การบรรลุถึงนิพพาน ต้องทำสมาธิได้แค่ไหน
 2. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล คืออะไร เป็นอย่างไร นิพพาน? เป้าหมายของพระพุทธเจ้า ต้องการให้เรากลับไปสู่สิ่งนี้
 3. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล นิพพานเป็นอย่างไร
 4. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ลักษณะแห่งนิพพาน
 5. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) "จิต..นิพพาน"
 6. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) รู้จักนิพพาน ที่นักวิชาการพอเข้าใจ
 7. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เห็นพระนิพพานครั้งแรก ‼
 8. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตามลูกหลานเข้าพระนิพพาน
 9. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ นิพพานต้องไปด้วยบารมี 10 เต็ม