หนังสือที่สนับสนุนจัดพิมพ์

หนังสือธรรมะ หนังสือทั่วไป

รายชื่อหนังสือที่กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ สนับสนุนการจัดพิมพ์ มี 2 ประเภท ดังนี้

 1. หนังสือธรรมะ
 2. หนังสือทั่วไป

หนังสือธรรมะ

รายชื่อหนังสือธรรมะ (11 เล่ม) ที่กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ สนับสนุนการจัดพิมพ์

ลำดับที่ชื่อหนังสือปีที่พิมพ์ (พ.ศ.)จำนวนที่พิมพ์ (เล่ม)ผู้รับหนังสือ
1หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์25535,000
 • ผู้มาร่วมงานทำบุญถวายวิหาร พระเจดีย์ ศาลาเอนกประสงค์ของวัดศรีดอนไชย และงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 6 รอบ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนไชย (25-27 พฤษภาคม 2553)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณาฯ ฯลฯ
2หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 2 (เล่ม 1)25531,500
 • คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประธานสภา: ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย)
 • คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อธิการบดี: ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์)
 • คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. (คณบดี: ศ.นพ.นิเวศน์นันทจิต)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณาฯ
 • นักศึกษาเก่า มช. รุ่น 5 (รหัส 11....)
 • ศิษย์เก่าเรยีนา รุ่น 08 ฯลฯ
3หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 2 (เล่ม 2)25531,500
 • คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประธานสภา: ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย)
 • คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อธิการบดี: ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์)
 • คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. (คณบดี: ศ.นพ.นิเวศน์นันทจิต)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณาฯ
 • นักศึกษาเก่า มช. รุ่น 5 (รหัส 11....)
 • ศิษย์เก่าเรยีนา รุ่น 08 ฯลฯ
4หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 3 (เล่ม 1)25611,000
 • ผู้มาร่วมงานทอดกฐินที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ (28 ต.ค. 2561)
 • วัดเจ็ดยอด วัดอุปคุต วัดศรีดอนไชย วัดมหาวัน วัดธาตุคำ วัดเชตุพน วัดศรีโขง ฯลฯ
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณาฯ
 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงฆ์
 • ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มช. ฯลฯ
5หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 3 (เล่ม 2)25611,000
 • ผู้มาร่วมงานทอดกฐินที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ (28 ต.ค. 2561)
 • วัดเจ็ดยอด วัดอุปคุต วัดศรีดอนไชย วัดมหาวัน วัดธาตุคำ วัดเชตุพน วัดศรีโขง ฯลฯ
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณาฯ
 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงฆ์
 • ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มช. ฯลฯ
6หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 3 (เล่ม 3)25611,000
 • ผู้มาร่วมงานทอดกฐินที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ (28 ต.ค. 2561)
 • วัดเจ็ดยอด วัดอุปคุต วัดศรีดอนไชย วัดมหาวัน วัดธาตุคำ วัดเชตุพน วัดศรีโขง ฯลฯ
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณาฯ
 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงฆ์
 • ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มช. ฯลฯ
7 ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 2562 2,500
8 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 2562 3,000
9 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 เล่ม 1 2562 3,000
10 หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 เล่ม 2 2562 3,000
11 หนังสือประวัติและธรรมะของ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 2564 2,500

หนังสือทั่วไป

รายชื่อหนังสือทั่วไป (7 เล่ม) ที่กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ สนับสนุนการจัดพิมพ์

ลำดับที่ชื่อหนังสือปีที่พิมพ์ (พ.ศ.)จำนวนที่พิมพ์ (เล่ม)ผู้รับหนังสือ
1การศึกษาต่อในต่างประเทศ การขอทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ และการขอใบเทียบวุฒิการศึกษา (โดย ผศ.ชัชวดี ทองทาบ)
25392,000
 • ห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ
 • หอสมุดรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
 • มูลนิธิอนุบาลเชียงใหม่
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณาฯ ฯลฯ
2ที่ระลึกครบรอบ 9 ปี มูลนิธิอนุบาลเชียงใหม่ (บรรณาธิการ : ผศ.ชัชวดี ทองทาบ)
25393,200
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิอนุบาลเชียงใหม่
 • ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 • ห้องสมุดสถาบันการศึกษา (มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณาฯ ฯลฯ
3การดำเนินงานของมูลนิธิอนุบาลเชียงใหม่ พ.ศ. 2537-2539 (โดย ผศ.ชัชวดี ทองทาบ)
25403,200
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิอนุบาลเชียงใหม่
 • ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 • ห้องสมุดสถาบันการศึกษา (มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณาฯ ฯลฯ
4หนังสือ ทำเนียบศิษย์เก่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย REGINA COELI SCHOOL รุ่น พ.ศ. 2508 (โดย ผศ.ชัชวดี ทองทาบ)
2544200
 • ศิษย์เก่าเรยีนา รุ่น 08
 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หอสมุดรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
5หนังสือการดำเนินงานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ พ.ศ.2525-2549 (ฉบับถ่ายเอกสาร)2549150
 • คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิตามันซีธรรมชาติจากผลไม้
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ฯลฯ
6หนังสือสวดมนต์ (วัดป่าธัมมปาลวนาราม บ้านป่าหว้าน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
25611,200
 • วัดป่าธัมมปาลวนาราม สกลนคร
 • ศิษย์เก่าเรยีนา รุ่น 08
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกองทุนลักษณาฯ ฯลฯ
7เรื่อง 5 ส: หลักและวิธีปฏิบัติ (ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มช.)
25614,000
(เป็นเจ้าภาพร่วมพิมพ์ 1,000)
 • พระสังฆาธิการ วัดและองค์กรที่สมัครเข้าในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฃึ่งเป็นโครงการที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบ เพื่อปฏิรูปปฏิกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นที่พึ่งของชุมชน