เกี่ยวกับกองทุน

ลักษณา ลีฬหาชีวะ

ประวัติ

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2525 (นานประมาณ 37 ปี มาแล้ว) เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ลักษณา ลีฬหาชีวะ ผู้ล่วงลับ เพราะเมื่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ คุณแม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ทำหน้าที่แม่บ้าน ดูแลเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี จนลูกได้เติบโตขึ้นมาด้วยความอบอุ่น จนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งเกิดจากการอบรมดูแลของคุณแม่
ดังนั้นประธานกองทุนฯ จึงมีการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ ลักษณา ลีฬหาชีวะ และเพื่อที่กองทุน ฯ จะได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมโดยส่วนรวม ในนามของคุณแม่ ลักษณา เพื่อให้กุศลผลบุญเหล่านี้ ได้บังเกิดกับคุณแม่และทุกคนที่ได้รู้จัก รวมทั้งผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจะได้ระลึกถึงคุณแม่ลักษณาตลอดไป
เงินที่กองทุนฯนำมาใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานเป็นเงินที่ได้รับจากผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สิน ซึ่งเป็นมรดกจากบรรพบุรุษเท่านั้น ได้แก่ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ และค่าเช่าที่ดินนาน 20 ปี ที่ประธานกองทุนฯ ได้รับมรดกมาจากคุณแม่ลักษณา ลีฬหาชีวะ และคุณพ่อจงรักษ์
คุณารักษ์

วีดิทัศน์

วัตถุประสงค์

01

เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฯลฯ และการวิจัย
เงินที่กองทุนนำมาใช้จ่ายในการสนับสนุนการวิจัยต่าง ๆ ในระยะแรกได้แก่

 1. เรื่อง สารอาหารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ในผลฝรั่ง (Psidium guajava Linn) และการพัฒนาวิตามินซีธรรมชาติจากผลฝรั่งและน้ำฝรั่ง เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ด้วยวิธีทางเภสัชกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการบริโภค
 2. การสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการของโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิตามินซีธรรมชาติจากผลไม้
 3. การสนับสนุนการจัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้
 4. การสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยผลไม้และผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
 5. การสนับสนุนโครงการปรับพฤติกรรมนักเรียน ให้รู้จักเลือกรับประทานอาหารและผลไม้อย่างถูกต้อง

02

ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรเอกชนและองค์กรสาธารณะกุศลอื่น ๆ ในกรณีที่ภาครัฐขอความร่วมมือ และในการดำเนินงานเพื่อกุศลสาธารณะประโยชน์บางอย่าง ตามโอกาสอันควร

03

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่เจ็บป่วย ได้มีโอกาสรับการตรวจรักษา โดยกองทุนให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามความเหมาะสม

04

เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติดี มีความสนใจที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

05

เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ตามกำลังของกองทุน

06

ส่งเสริมและช่วยเหลือกิจกรรมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นตามแต่จะเห็นสมควร

07

กองทุนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

คณะกรรมการ

อ.อารีรัตน์ วัฒนสิน        กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 1. อ.ประคอง สุวรรณาภา
 2. อ.บุญมี อรุณสิทธิ์
 3. นางดาภรณ์ วีรสาร
 4. นางซูสิน มุนีเวช
 5. ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ
 1. นางชัชวดี คุณารักษ์    ประธานกองทุนฯ
 2. นางชัฎชม สภานุชาต    รองประธานกองทุนฯ
 3. นางสาวฟ้ามุ่ย รัตนคีรี    เลขานุการกองทุนฯ
 4. ผศ.บงกชวรรณ สุตะพาหะ    เหรัญญิกกองทุนฯ
 5. ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม    กรรมการกองทุนฯ
 6. นางสาวนงนุช ธนาจิตร    กรรมการกองทุนฯ
 7. นายสาวิตร ลีฬหาชีวะ    กรรมการกองทุนฯ
 8. นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ    กรรมการกองทุนฯ
 9. นางสิวิกา ลีฬหาชีวะ    กรรมการกองทุนฯ
 10. นายวาทิต ลีฬหาชีวะ    กรรมการกองทุนฯ
 11. นายวสุ ลีฬหาชีวะ    กรรมการกองทุนฯ
 12. พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์    กรรมการกองทุนฯ
 13. นางกิ่งทอง วงษ์สวัสดิ์    กรรมการกองทุนฯ
 14. นายภิสันฑ์ เจนร่วมจิต    กรรมการกองทุนฯ
 15. นางจาตุภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง    กรรมการกองทุนฯ
 16. นางสาวสมลักษณ์ ธนูศิลป์    กรรมการกองทุนฯ

01.

ในปี พ.ศ. 2560 (3 ครั้ง) มีการจัดประชุม ดังนี้

 • ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอีเว้นท์ 1 โรงแรมดุสิตปริ้นส์เซส เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอีเว้นท์ 1 โรงแรมดุสิตปริ้นส์เซส เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอีเว้นท์ 1 โรงแรมดุสิตปริ้นส์เซส เชียงใหม่

02.

ในปี พ.ศ. 2561 (6 ครั้ง) มีการจัดประชุมดังนี้

 • ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอีเว้นท์ 2 โรงแรมดุสิตปริ้นส์เซส เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอีเว้นท์ 1 โรงแรมดุสิตปริ้นส์เซส เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไข่มุก ร้านอาหารตูลู่เรสเตอรองค์ เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอีเว้นท์ 1 โรงแรมดุสิตปริ้นส์เซส เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอีเว้นท์ 2 โรงแรมดุสิตปริ้นส์เซส เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอีเว้นท์ 1 โรงแรมดุสิตปริ้นส์เซส เชียงใหม่

03.

ในปี พ.ศ. 2562 (6 ครั้ง) มีการจัดประชุมดังนี้

 • ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอีเว้นท์ 2 โรงแรมดุสิตปริ้นส์เซส เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอีเว้นท์ 2 โรงแรมดุสิตปริ้นส์เซส เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอีเว้นท์ 2 โรงแรมดุสิตปริ้นส์เซส เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอีเว้นท์ 2 โรงแรมดุสิตปริ้นส์เซส เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่

04.

ในปี พ.ศ. 2563 (5 ครั้ง) มีการจัดประชุมดังนี้

 • ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่

05.

ในปี พ.ศ. 2564 (1 ครั้ง) มีการจัดประชุมดังนี้

 • ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่

06.

ในปี พ.ศ. 2565 (2 ครั้ง) มีการจัดประชุมดังนี้

 • ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่

07.

ในปี พ.ศ. 2566 (4 ครั้ง) มีการจัดประชุมดังนี้

 • ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่
 • ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม bussines center โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

กิจกรรมกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ

01.

การร่วมกิจกรรมทำบุญ

04.

การปฏิบัติธรรมของประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ณ วัดป่าธัมมปาลวนาราม บ้านป่าหว้าน ต.เขียงเครือ สกลนคร ตั้งแต่ 10 เมษายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2565