โครงการพิมพ์หนังสือชุดธรรมะ 3 เล่ม ในโอกาส 150 ปีชาตกาล

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

แนวคิด

การที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบัน ถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐยิ่ง เพราะเป็นภพภูมิที่มนุษย์สามารถเลือกเกิดในชาติต่อไปได้ ว่าต้องการไปเกิดในภพภูมิไหน (เช่น อบายภูมิ กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้ง เทวภูมิรูปพรหม และอรูปพรหม)
ในระยะบั้นปลายชีวิตของทุกคน ควรมีการเตรียมตัวที่จะต้องเดินทางไปสู่อีกภพหนึ่งซึ่งไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้นทุกคนควรเตรียมพร้อมไว้เสมอ โดยการสร้างบุญ มุ่งสะสมบุญด้วยตนเองมากกว่าที่จะคอยอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำ เพราะการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำเป็นการคอยรับบุญจากผู้อื่น เปรียบเหมือนการดื่มน้ำติดก้นแก้ว ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม คนที่มีสติปัญญา ย่อมฉลาดที่จะสร้างบุญด้วยตนเอง เช่น การทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์ การให้วัตถุสิ่งของ หรือช่วยงานบุญต่าง ๆ โดยใช้แรงกาย ซึ่งเปรียบเหมือนการเติมน้ำใส่แก้ว หิวเมื่อใด ก็ดื่มได้อิ่ม
การทำบุญกุศลตั้งแต่ตอนนี้ ถ้าผู้ทำเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมด้วย จะเกิดอานิสงส์ คือ จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันให้พบแต่สิ่งที่ดี และไปรออยู่ เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว ก็จะพาไปเกิดในภพภูมิที่ดี หากได้เกิดเป็นมนุษย์อีก ก็จะเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้
ทุกคนควรตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ว่า เป็นการเกิดเพื่อจะได้ไม่เกิดอีก (พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร) การจัดพิมพ์หนังสือธรรมะของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ และธรรมะจากพระภิกษุสงฆ์ที่ได้แสดงธรรมเทศนา เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของบุคคลทั่วไป รวมทั้งฆราวาสที่สนใจการปฏิบัติธรรม

ลักษณะกิจกรรม

จัดพิมพ์หนังสือชุดธรรมะ 3 เล่มในโอกาสครบรอบ 150 ปีชาตกาล ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ดังนี้ 

01.

หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร

เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อเทิดเกียรติคุณของท่าน

02.

หนังสือชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรม บรรยาย

โดย ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

03.

หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4

เป็นการรวบรวมเทศนาธรรมของพระสงฆ์ และการบรรยายธรรมของฆราวาส จากช่อง youtube ที่ผ่านการคัดเลือกของกองทุนฯแล้ว ว่าน่าสนใจ มาถอดเทป เพื่อให้อ่านแทนการฟัง 

เพื่อถวายพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์มาร่วมงานที่วัดต่าง ๆ จำนวน ๗ วัด (เป็นวัดที่ท่านพระอาจารย์มั่น เคยไปจำพรรษา) และแต่ละวัดได้จัดการทำบุญในโอกาสเดียวกันนี้ ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2563 ได้แก่

  1. วัดเลียบ อุบลราชธานี
  2. วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
  3. วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
  4. วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร
  5. วัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร
  6. วัดป่ากลางโนนภู่ สกลนคร
  7. วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

วัตถุประสงค์

01.

เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบรรดาพระอริยสงฆ์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

02.

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นปฏิบัติธรรม ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะโดยอ่านจากหนังสือ และฟังเทศนาธรรมจากเว็บไซต์ธรรมะชื่อ www.dhammabylf.com เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

03.

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่อง การปฏิบัติธรรมแนววิปัสสนากรรมฐาน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ตั้งแต่เมื่อยังมีสุขภาพดี ไม่ควรรอไปเริ่มปฏิบัติตอนป่วยหนัก ควรพร้อมที่จะปฏิบัติได้โดยไม่มีปัญหา

การจัดกิจกรรม

(สิ้นสุดระยะเวลาการร่วมแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือชุดธรรมะเรียบร้อยแล้ว)

กองทุนลักษณาฯ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือชุดธรรมะ 2 เล่ม ได้แก่

01

หนังสือประวัติ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร

เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
จังหวัดอุดรธานี เพื่อเทิดเกียรติคุณของท่าน

02

หนังสือชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรม บรรยาย

โดย ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ส่วนหนังสือเล่ม 3 หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ เป็นเจ้าภาพพิมพ์ 1,000 เล่ม

หนังสือตัวอย่าง เล่ม 1

ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนที่จะจัดพิมพ์ในหนังสือประวัติ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร

หนังสือตัวอย่าง เล่ม 2

ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนที่จะจัดพิมพ์ในหนังสือชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

หนังสือชุดธรรมะ 4 เล่ม ของกองทุนลักษณาฯ

หนังสือชุดธรรมะ 4 เล่ม ของกองทุนลักษณาฯ ที่จะถวายพระสงฆ์ วัดต่างๆ
ในวันที่ 20 มกราคม 2563 เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาลท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร และในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องให้ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี 2563-2564