โครงการพิมพ์หนังสือชุดธรรมะ 3 เล่ม ในโอกาส 150 ปีชาตกาล

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

รายชื่อผู้แสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพ

กรุณาโอนเงิน บัญชีเลขที่ 061-8-52545-7 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นางชัชวดี คุณารักษ์ และส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้กองทุนฯ ที่ Line ID: lucksana62 (เบอร์โทรศัพท์ 0816737882) โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล ตรงกับที่ได้เคยกรอกข้อมูลไว้ในเว็บไซต์
หากลงทะเบียนแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพร่วมพิมพ์หนังสือชุดธรรมะ 2 เล่ม แต่ไม่ได้โอนเงินมาให้โครงการฯ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกจากผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือชุดธรรมะ 2 เล่มกับโครงการฯ

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนชุด จำนวนเงิน (บาท)
1 ดาภรณ์ วีรสาร 3 1,845
2 รุ่งชล บุญนัดดา 2 1,230
3 ผุสดี แจ้งวันสุข 3 1,845
4 ศิริรัตน์ ปุรณะพรรค์ 1 615
5 สิวิกา ลีฬหาชีวะ 1 615
6 โกศล แววศรี 2 1,230
7 ปานใจ จตุรพิธพร 1 615
8 บงกชวรรณ สุตะพาหะ 3 1,845
9 กิ่งทอง วงษ์สวัสดิ์ 3 1,845
10 ศิริวัลลา โกศิน 2 1,230
11 สินาภรณ์ บวรรัตนเวช 2 1,230
12 ปราณี ไทยวัฒนานนท์ 2 1,230
13 สุภาวดี อ่อนชื่น 1 615
14 อัมพร ประเทศรัตน์ 3 1,845
15 ทัศนีย์ กันตระกูล 1 615
16 นิรามัย คำวินิจ 1 615
17 ลินลา ภวนะวิเชียง 1 615
18 จิรวรรณ ชัยรัตน์ 1 615
19 เพ่งพรรณ ลีรพันธ์ 1 615
20 วิลาวัลย์ รินทร์ศรี 4 2,460
21 พัชราภรณ์ เครือเทียนทอง 1 615
22 อัชฌา ศรีเปารยะ 1 615
23 สุกัญญา โตวิวิชญ์ 4 2,460
24 อิชยา ศิรินาวิน 1 615
25 พวงจันทร์ วงค์เมือง 1 615
26 สุพรรณี ดำรงวงศ์ 1 615
27 พิณทอง ชินวัตร 1 615
28 มาลี มุทุมล 1 615
29 สุมาลี กอบกิจพานิชผล 3 1,845
30 สุภาภรณ์ จารุสวัสดิ์ 5 3,075
31 จรัสศรี เลาหวัฒน์ 1 615
32 ประมวลศรี บุญคง 1 615
33 อภิญญา ตั้งวงษ์ไชย 1 615
34 นันทิยา ตัณฑชุณห์ 1 615
35 ยุพา นิมมานภักดิ์ 3 1,845
36 ยุพาภรณ์ โพธิ์แต่ง 1 615
37 จิตรศรี หล่อศรีศุภชัย 1 615
38 อรวรรณ กิมภากร 3 1,845
39 ผกากรอง พุทธดิลก 2 1,230
40 ครอบครัวแม่ชีมนฑาทิพย์ สิงห์ทองวรรณ 1 615
41 ครอบครัวสุรีย์มาส จินประเสริฐ 1 615
42 สมเพชรสมจิตต์ หอมนาน 1 615
43 วิไลวรรณ ชมชื่น 1 615
44 สุกัญญา ตนานนท์ 1 615
45 บุญส่ง สมบูรณ์มา 1 615
46 พันธณี สมวงศ์ 1 615
47 ศิวาพร จันทร์กระจ่าง 10 6,150
48 นวลจันทร์ นันต๊ะรัตน์ 1 615
49 กฤษณา หาสาส์นศรี 1 615
50 รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย 1 615
51 เอื้อมพร รัตนชาญพพิชัย 1 615
52 ศุภลักษณ์ Klingvall 1 615
53 พวงเพชร Bertoni 1 615
54 ประคอง สุวรรณาภา 1 615
55 ฟ้ามุ่ย รัตนคีรี 1 615
56 ทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม 2 1,230
57 นงนุช ธนาจิตร 1 615
58 พรรณี มาลานนท์ 2 1,230
59 อาภรณ์พรรณ แสงพยัคฆ์ 1 615
60 พรรณรัษม์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ 3 1,845
61 อรุณรุ่ง ยัญญลักษณ์ 1 615
62 พิชญะพิมพ์ วิทวัสกุล 3 1,845
63 สมลักษณ์ ธนูศิลป์ 1 615
64 ไพลิน ยูปานนท์ 1 615
65 ศคลินิก นพนิเวศน์ นันทจิต 3 1,845
66 อารีรัตน์ วัฒนสิน 1 615
67 แววรวี ศิลป์ประเสริฐ 1 615
68 อนันต์ เจียรวงศ์ 4 2,460
69 ธัญพร เอียดตน 20 12,300
70 ฤทัยรัตน์ วิสิทธิ์ 3 1,845
71 สมลักษณ์ นิ่มสกุล 1 615
72 ฐปนี คุณารักษ์ 10 6,150
73 ชูสิน มุนีเวศ 3 1,845
74 พรนิภา เอื้อเบญจพล 4 2,460
75 เอ้ เอ้ 1 615
76 พัชรี ตรีสุภาพชัยกุล 3 1,845
77 สุชีรา สิมมา 2 1,230
78 นิสา คุณารักษ์ 1 615
79 นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์ 1 615
80 สุชาดา เอกจิตต์ 2 1,230
81 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 3 1,845
82 ภิญญดา โชติวาณิชย์ 8 4,920
83 จีระพันธ์ บริหารวรเขตต์ 1 615
84 อนันต์ เจียรวงศ์ ส่งเงินครั้งที่ 2 3 1,845
85 พวงทอง จารุจินดา 1 615
86 จงรัก มหาดิลก 1 615
87 ภิสันฑ์ เจนร่วมจิต 1 615
88 บุญมี อรุณสิทธิ์ 1 615
89 ปราณี อัศเวศน์ 1 615
90 ดาเรศ บุรสิกพงศ์ 1 615
91 คณิตา อินทรสูต 1 615
92 สถาพร เเจ้งสว่าง 1 615
93 มยุรี ตันติสิระ 2 1,230
94 อรุณี ยี่ทอง 2 1,230
95 พงษ์ศักดิ์ เลาหวัฒน์ 10 6,150
96 จันทร์เพ็ญ โอภาสตระกูล 1 615
97 แพทย์หญิงรมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ 2 1,230
98 สาวิตร ลีฬหาชีวะ 1 615
99 สุปราณี ปาณสมบูรณ์ 1 615
100 อภิสรามาศ เรืองสวัสดิ์ 1 615
101 อัมพร ศรีสุทธิพฤกษ์ 3 1,845
102 สุพร้อม ชัยกูล 10 6,150
103 ศเกียรติคุณ ดรพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 16 9,840
104 เปล่งศรี นาคขำ 1 615
105 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 16 9,840
106 ประไพพิศ คุณาศักดากุล 1 615